miércoles, 3 de febrero de 2010

Demagògia electoralista

Un no surt de la seva sorpresa, cada matí, en obrir el diari i veure com alguns, amb absoluta manca de memòria històrica (tant a curt termini com a llarg) es dediquen a intentar enverinar l'opinió pública amb diferents, però repetitius rumors.
Com pot un partit justificar algunes actuacions si no és per pura demagògia, vegem un exemple sagnant. El 4 de juliol de 1997, es va aprovar una Resolució del Ministeri d'Administracions Públiques, el Ministre llavors era el Sr Mariano Rajoy i que deia, entre altres coses "En el padró municipal han d'estar d'alta totes les persones que habiten en un municipi , siguin nacionals o estrangers, tinguin o no regularitzada la seva situació en el Registre del Ministeri d'Interior ". Posteriorment mai el PP ha manifestat la seva intenció de canviar aquesta normativa, és més, fa escassament tres mesos es va aprovar la nova Llei d'Estrangeria, un bon moment per manifestar la seva disconformitat, cosa que no va fer. Aleshores, si no és per pur oportunisme electoralista sense escrúpols, com es poden justificar les declaracions que sentim fa unes setmanes en ocasió de la polèmica a l'Ajuntament de Vic.
En l'àmbit local tenim més del mateix. Si d'alguna cosa podem estar orgullosos en aquesta legislatura progressista, és dels avenços que s'han fet a favor de la recuperació de la "Memòria Històrica". El canvi de nom de 97 vies públiques o la recuperació del record dels afusellats com Emili Darder, Alexander Jaume, Antoni Mateu, Antoni Maria Ques i altres, amb diverses publicacions, premis i actes són exemple d'actuacions impensables fa escassament uns anys, però que avui demanem amb legitimitat democràtica, en virtut de la Llei de Memòria Històrica i que és prioritat per als actuals dirigents polítics del nostre Ajuntament.
En cinc ocasions, el Consistori va aprovar, per unanimitat, la col locació d'una placa en cinc idiomes a l'esmentat monument de "Sa Feixina", repeteixo i recalco, per unanimitat. Llavors, les declaracions del Grup encapçalat pel ranci Sr Rodríguez tornen a fa pudor d'oportunisme electoralista a la manera antiga, és a dir, més del mateix ...
I ara llegim que el portaveu de Grup Popular a l'Ajuntament de Palma, Julio Martínez en referència a un projecte de reforma del mercat de Pere Garau, veu estrany que el consistori aprovés l'únic projecte que incloïa un eix cívic. La veritat és que no pot estranyar que qui en el seu dia va autoritzar unes despeses milionaris d'una targeta de crèdit, encara no s'hagi assabentat que en el programa electoral del Partit Socialista es dóna prioritat als eixos cívics dins del marc d'un nou concepte de ciutat. Una mostra més de que l'oposició està més ocupada a buscar "fantasmes" que en aportar idees constructives.
Com ens va recordar algú molt proper fa molt poc, el millor que li ha pogut passar a aquest Ajuntament, a aquesta comunitat autònoma i aquest país és afrontar aquests moments de crisi amb l'únic partit polític que prioritza el bé social als seus interessos particulars. L'únic partit polític que gaudeix actualment amb ideologia, unitat i objectiu.

Uno no sale de su asombro, cada mañana, al abrir el periódico y ver como algunos, con absoluta falta de memoria histórica (tanto a corto plazo como a largo) se dedican a intentar envenenar la opinión pública con diferentes, pero repetitivos bulos.
Cómo puede un partido justificar algunas actuaciones si no es por pura demagogia, veamos un ejemplo sangrante. El 4 de julio de 1997, se aprobó una Resolución del Ministerio de Administraciones Publicas, cuyo Ministro entonces era el Sr. Mariano Rajoy y que decía, entre otras cosas “En el padrón municipal deben estar de alta todas las personas que habitan en un municipio, sean nacionales o extranjeros, tengan o no regularizada su situación en el Registro del Ministerio de Interior”. Posteriormente nunca el PP ha manifestado su intención de cambiar esta normativa, es más, hace escasamente tres meses se aprobó la nueva Ley de Extranjería, un buen momento para manifestar su disconformidad, cosa que no hizo. Entonces, si no es por puro oportunismo electoralista sin escrúpulos, cómo se pueden justificar las declaraciones que oímos hace unas semanas con ocasión de la polémica en el Ayuntamiento de Vic.
En el ámbito local tenemos más de lo mismo. Si de algo podemos estar orgullosos en esta legislatura progresista, es de los avances que se han hecho a favor de la recuperación de la “Memoria Histórica”. El cambio de nombre de 97 vías públicas o la recuperación del recuerdo de los fusilados como Emili Darder, Alexander Jaume, Antoni Mateu, Antoni María Ques y otros con diversas publicaciones, premios y actos son ejemplo de actuaciones impensables hace escasamente unos años, pero que hoy demandamos con legitimidad democrática, en virtud de la Ley de Memoria Histórica y que es prioridad para los actuales dirigentes políticos de nuestro Ayuntamiento.
En cinco ocasiones, el Consistorio aprobó, por unanimidad, la colocación de una placa en cinco idiomas en el citado monumento de “Sa Feixina”, repito y recalco, por unanimidad. Entonces, las declaraciones del Grupo encabezado por el rancio Sr. Rodríguez vuelven a apestar a oportunismo electoralista a la vieja usanza, o sea, más de lo mismo…
Y ahora leemos que el portavoz de Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez en referencia a un proyecto de reforma del mercado de Pere Garau, ve extraño que el consistorio aprobase el único proyecto que incluía un eje cívico. La verdad es que no puede extrañarnos que quien en su día autorizó unos gastos millonarios de una tarjeta de crédito, aún no se haya enterado que en el programa electoral del Partido Socialista se da prioridad a los ejes cívicos dentro del marco de un nuevo concepto de ciudad. Una muestra más de que la oposición está más ocupada en buscar “fantasmas” que en aportar ideas constructivas.
Como nos recordó alguien muy cercano hace muy poco, lo mejor que le ha podido pasar a este Ayuntamiento, a esta Comunidad Autónoma y a este país es afrontar estos momentos de crisis con el único Partido Político que prioriza el bien social a sus intereses particulares. El único partido político que goza actualmente con ideología, unidad y objetivo.

No hay comentarios: